Kelamin & Kelamin (Dermato - Venereology)

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Dr.Yulia Siskawati,SpKK 16.00 - 20.00 16.00 -20.00
Dr.Karunia Burhanuddin Lubis,SpKK 16.00 - 20.00 14.00 - 17.00
Dr.Indrarini, SpKK 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 08.00 - 10.00
Dr.Dwi Ro Santi, SpKK - 16.00 - 19.00 - 16.00 - 19.00 - -